ВРЪЗКИ

понеделник, 28 юни 2010 г.

Моторни масла

Съвременните моторни масла могат да бъдат разглеждани като смес от базово масло и различни пакети от добавки, които добавят специфичност на маслата. Добавките варират обикновено от 10% до 30%. Базовите масла са разделени в зависимост от начина на добиване на няколко основни групи.

Първа Група Маслата, влизащи в първа група, са известни като конвенционални минерални масла. Произвеждат се от нефт чрез атмосферно-вакуумна дестилация. След това преминават през множество процеси за пречистване и филтрация като целта е да се намали съдържанието на серните и азотните съединения. Вискозитета им е от 70 до 100.


Втора група Маслата, влизащи във втората група, са масла които се добиват пак по традиционния метод, но преминават през още един процес, наречен "хидрокрекинг". При този процес маслените фракции се обработват с водород при висока температура и високо налягане. В резултат протичат химически промени в структурата на преработваната суровина, като почти цялото количество серни и азотни съединения се отстраняват, полицикличните въглеводороди преминават в нафтенови, а те - в парафинови. Описаната схема на преработка дава възможност да се произвеждат базови масла от всеки вид нефт. Качествата на крайния продукт, получен по метода, съответства на качеството на маслата, получени по традиционната схема от най-добрите видове нефт.

Трета група В тази група влизат масла, които се добиват по неконвенционален метод от нефт, природен газ и други. Означават с латинските букви VHVI (Very High Viscosity Index). Вискозитетният индекс е над 120 на този тип масла. Серни и азотни съединения напълно отсъстват. Имат изключително добра термична и киселинна стабилност. Тези масла са с почти идентични качества със синтетично добиваните от четвъртата група. Много производители използват различни маркетингови подходи в продажбата си на този тип масла, като слагат в имената на продуктите си синтетични, полусентитични и др.

Четвърта група Това са масла, които са изцяло синтетично получени. Отличават се с висок вискозитетен индекс, пълно отсъствие на азотни и серни съединения, ниска изпаряемост, отлична термична и окислителна стабилност, много добри нискотемпературни качества. Производителите дават и по-голям пробег с тези масла преди необходимата смяна. Друго много интересно свойство е пожароустойчивостта на продукта. Недостатъкът е по-високата ценна.

Пета група Това са масла от съвсем ново поколение, които са създадени не с цел по-добри експлоатационни качества, а с екологична насоченост. Това са масла, които се разграждат за кратък период под въздействие на микро организми до вода, въглероден двуокис, минерални соли и биомаса. Тези масла са синтетични на база естери и диестери на различни киселини. Тази група ще става все по-популярни с увеличаване на екологичните норми.


Добиваните масла по тези способи не могат да покриват високите изисквания на съвремените автомобили. Унифицирането на маслата за по-голяма гама двигатели намалява тяхната себестойност. Затова съвременните масла имат пакети от добавки, чрез които те покриват тези изисквания.

Вискозитетно-индексни. Това е гъстота на маслото. Маслото променя своята гъстота в зависимост от температурата. Това е нежелателен ефект, тъй като двигателят трябва да може да работи и при високи, и при ниска температури, и маслото да може еднакво добре да го смазва. Тази добавка намалява ефекта на температурата върху гъстотата на маслото. Така се създадоха всесезонни масла, който са с достатъчна гъстота при работна температура и същевременно са достатъчно течливи при ниски температури.

Деемулгиращи добавки. Това са добавки, които успяват да отделят нежелано попадналата вода в маслото - от конденз или неизправни уплътнения.

Антикорозионни и антиокислителни добавки. Моторните масла работят в условия на широк температурен диапазон и въздействие на въздуха, което довежда до оксидация и отделянето на различни киселини. Това би довело за кратко време до рязка промяна на смазочните свойства на маслото. Тези добавки се грижат това да не се случва.

Детергентно-диспергиращи добавки. По време на работа в двигателя попада прах и други твърди частици. Те трябва да бъдат изнесени от двигателя чрез маслото и то да бъде разредено с тях без да променя смазочните си свойства.

Антипенни добавки. Това са добавки, които изтласкват въздуха от маслото. Маслото по време на работа обилно се разбърква и засмуква въздух, при липса на такава добавка то ще се превърни в маслено-въздушна смес.

Противоизносни и продивозадирни добавки. Базовите масла нямат еднакви смазочни свойства. За да бъдат унифицирани, в маслата се използват именно тези добавки.

Стандарти за масла Изборът на масло се обославя от два компонента - вискозитет и експлоатационно ниво.

Вискозитетът се определя от стандарт SAE J300 (Дружество на инженерите от автомобилната промишленост). Съгласно този стандарт маслата се разделят на зимни и летни. Летните масла се обозначават SAE20, SAE30, SAE40, SAE50 и SAE60 Зимните масла имат обозначение 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W Всесезонните масла имат двойно обозначение от вида 15W40, или друга комбинация. Числото пред буквата W указва ниско температурните свойства на маслото. Колкото числото е по-малко, толкова е по-течливо при ниски температури. Това води до по-лесно стартиране на двигателя при ниски температури. Числото след W дава вискозитета на маслото при 100 градуса.

За Експлоатационното ниво на маслото се използват няколко класификационни системи, като най-разпространени са тези на API (Американски петролен институт) и на АСЕА (Асоциация на европейските автомобилни производители).

Обозначението API: - експлоатационните нива са разделени за бензинови и дизелови двигатели. Буквата S е за бензинови, а буквата C e за дизелови. Буквите след идекса за тип на гориво показват във възходящ ред все по-високи изисквания към маслото.

Бензинови: SA - масла без присадки (добавки) - не са подходящи за двигатели, конструирани след 1930г. SB - масла с антикорозионни и противоизносни присадки - не се препоръчват за двигатели след 1963г. SC - масла с миещи, антикорозионни и противоизносни добавки - не се препоръчват за употреба в автомобили след 1967г. SD - масла с подобрени миещи, антикорозионни и противоизносни добавки - не се препоръчват за употреба в автомобили след 1971г. SЕ - масла с подобрени миещи, антикорозионни и противоизносни присадки - не се препоръчват за употреба в двигатели след 1979г. SF - масла с подобрени миещи, антикорозионни и противоизносни присадки, осигуряващи повишена окислителна стабилност и подобрени противоизносни характеристики в сравнение с маслата от категория SE. Осигуряват добър контрол срещу нискотемпературни и високотемпературни отлагания, ръжда и корозия. Не са подходящи за двигатели след 1988г. SG - масла с подобрени миещи, антикорозионни и противоизносни присадки, осигуряващи повишена окислителна стабилност и подобрени противоизносни характеристики в сравнение с маслата от категории SE и SF. Осигуряват по-добър контрол срещу нискотемпературни и високотемпературни отлагания, ръжда и корозия. Не са подходящи за бензинови двигатели след 1993г., но покриват изискванията на дизелов клас СС SH - масла с подобрени миещи, антикорозионни и противоизносни присадки, осигуряващи повишена окислителна стабилност и подобрени противоизносни характеристики в сравнение с максималните изисквания към маслата категория SG. Осигуряват по-добър контрол срещу нискотемпературни и високотемпературни отлагания, ръжда и корозия. Не са подходящи за бензинови двигатели след 1996г. SJ - масла с подобрени миещи, антиокислителни, антикорозионни и противоизносни добавки, осигуряващи повишена окислителна стабилност и подобрени противоизносни характеристики в сравнение с маслата, които задоволяват максималните изисквания на категория SH. Осигуряват много добър контрол срещу ниско и високотемпературни отложения, ръжда и корозия. Могат да се използват там, където се препоръчват категориите SH или SG. Не са подходящи за двигатели, построени след 2001г. SL - масла с много подобрени миещи, антиокислителни и противоизносни присадки, осигуряващи отлична окислителна стабилност и противоизносни характеристики в сравнение с ниво SJ. Могат да се използват там, където се препоръчват категориите SJ или SH. Не са подходящи за бензинови двигатели, построени след 2004г. SM - спецификация, въведена на 30.09.2004г. Отнася се за двигатели, построени след 2005г., снабдени с катализатори, EGR клапани и други системи за обработка на изгорели газове.

Дизелови двигатели: CA - масла, предназначени за дизелови двигатели, работещи с висококачествени горива в условия на леки до средни натоварвания. Осигуряват защита на лагерите от корозия и отлагания по каналите на буталата при някои дизелови двигатели без турбо. Не са подходящи за мотори, построени след 1959г. CB - масла, предназначени за дизелови двигатели, работещи при леки до среди натоварвания, но с по-нискокачествени горива, което изисква повишена защита от износване и отлагания. Осигуряват защита на лагерите от корозия и отлагания по каналите на буталата при някои дизелови двигатели без турбо, но работещи с гориво с повишено съдържание на сяра. Не са подходящи за мотори, построени след 1961г. CC - масла, предназначени за двигатели работещи в условия на средни и тежки натоварвания, както без, така и с турбокомпресори. Осигуряват защита от високотемпературни отлагания и корозия, Въведени са през 1961г и не са подходящи за двигатели, създадени след 1990г. CD - маслата са предназначени за някои дизелови двигатели с или без принудително пълнене, където ефикасният контрол на износването и отлаганията е от особено голямо значение или където се използват горива с различно качество, включително и такива с високо съдържание на сяра. Въведени са през 1955г. CD - II - масла за двутактови двигатели, изискващи контрол над отлаганията CE - масла предназначени за голям диапазон дизелови двигатели с или без принудително пълнене, работещи както при ниски скорости така и при високи натоварвания. Произвеждат се от 1983г и осигуряват по-добър контрол върху разхода на масло, нарастването на вискозитета, износването и отлаганията в сравнение с потенциалните възможности на маслата от категория CD CF-4 - Превъзхождат маслата CЕ по контрола на разхода на масло и контрола на отлаганията върху буталата. Въведи са през 1990г. CF - предназначено за обслужване на двигатели с индиректно впръскване на горивото. Категорията е въведена през 1994г., като може да се използва при двигатели използващи гориво с повишено съдържание на сяра - над 0.5%. Осигурява ефективен контрол върху отлаганията по буталата, износването и корозията при работа в двигатели с и без турбокомпресори от всякакъв тип. CF-2 - за двутактови двигатели, изискващи особено ефективен контрол върху отлаганията CG -4 - масла, предназначени за високооборотни дизелови двигатели, работещи с гориво със съдържание на сяра до 0.5%. Въведени са през 1995г. и осигуряват ефикасен контрол срещу високо и нискотемпературни отлагания, корозия, износване, пянообразуване, окислителна стабилност и натрупване на сажди. Тези масла са особено подходящи за двигатели, проектирани да отговарят на стандартите за емисии от 1994г. CH-4 - Масла за високонатоварени дизелови двигатели, проектирани да отговарят на стандартите за емисии от 1998г. и работещи с горива с ниско съдържание на сяра. Въведени са през 1998г. CI - 4 - масла за високоскоростни четиритактови дизелови двигатели, снабдени с EGR, проектирани да покриват изискванията на стандартите за опазване на околната среда от 2004г., при работа с дизелово гориво със съдържание на сяра до 0.5%

Номенклатура и процес АСЕА

Всяка група от методиките на АСЕА е предвиден код от две части. Той включва буква, дефинираща КЛАСА и номер за КАТЕГОРИЯТА. В допълнение на тази индентификация е добавено двуцифрено число за годината на внедряването на това експлоатационно ниво (напр А1/В1-04).

КЛАСЪТ показва основния тип двигател, за който е предназначено маслото. В момента съществуват 3 класа: А/В - за бензинови и лекотоварни дизелови двигатели; С - за бензинови и дизелови двигатели, снабдени с устрйства за третиране на отработените газове; Е - за тежкотоварни двигатели.

А/В: БЕНЗИНОВИ и ДИЗЕЛОВИ моторни масла: А1/В1 - Масло, предназначено за бензинови и леки или лекотоварни (джипове, ванове и др) дизелови двигатели, специално разработени да могат да работят с нискофрикционни масла с нисък вискозитет и HTHS (вискозитет при висока температура и високи сили на механична деструкция) вискозитет от 2.6 до 3.5 mPa.s. Тези масла може да не са подходящи за някои типове двигатели, при съмнение - направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила. А3/В3 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло, предназначено за мощни бензинови и леки или лекотоварни дизелови двигатели с удължен пробег за смяна, когато е посочено като възможност от производителя на автомобила. Използват се също при необходимост от всесезонно масло с нисък вискозитет, за много тежки условия на работа, според предписанията на производителя на двигателя. А3/В4 - Стабилно, запазващо вискозитета си масло, предназначено за мощни бензинови двигатели и за дизелови двигатели с директно впръскване. Подходящо е и за употреба там, където се препоръчва ниво А3/В3. А5/В5 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло, предназначено да работи при удължен пробег за смяна в мощни бензинови и леки или лекотоварни дизелови двигатели. Проектирани са за работа с ниско-фрикционни масла с нисък вискозитет и HTHS (вискозитет при висока температура и високи сили на механична деструкция) вискозитет от 2.9 до 3.5 mPa.s. Тези масла може да не са подходящи за някои типове двигатели, при съмнение - направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила.

С: - СЪВМЕСТИМИ с КАТАЛИЗАТОРИТЕ масла С1 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло. Предназначено е за употреба в автомобили с DPF (Disesel Particulate Filter-Дизелов Филтър за твърди частици) и TWC (Three Way Catayst-Три-степенен катализатор) с мощни бензинови и леки или лекотоварни дизелови двигатели. Те са проектирани за работа с нискофрикционни, с нисък вискозитет и съдържание на SAPS (сулфатна пепел,фосфор, сяра) масла с HTHS вискозитет над 2.9mPa.s. Тези масла удължават живота на DPF и TWC и осигуряват икономия на гориво. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Тези масла са с най-ниските нива на SAPS и може да не са подходящи за някои видове двигатели. При съмнение, направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила! С2 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло. Предназначено е за употреба в автомобили с DPF (Disesel Particulate Filter-Дизелов Филтър за твърди частици) и TWC (Three Way Catayst-Три-степенен катализатор) с мощни бензинови и леки или лекотоварни дизелови двигатели. Те са проектирани за работа с нискофрикционни, с нисък вискозитет масла с HTHS вискозитет над 2.9mPa.s. Тези масла удължават живота на DPF и TWC и осигуряват икономия на гориво. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Тези масла може да не са подходящи за някои видове двигатели. При съмнение, направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила! С3 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло. Предназначено е за употреба в автомобили с DPF (Disesel Particulate Filter-Дизелов Филтър за твърди частици) и TWC (Three Way Catayst-Тристепенен катализатор) с мощни бензинови и леки или лекотоварни дизелови двигатели. Тези масла удължават живота на DPF и TWC и осигуряват икономия на гориво. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Тези масла може да не са подходящи за някои видове двигатели. При съмнение, направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила! С4 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло. Предназначено е за употреба в автомобили с DPF (Disesel Particulate Filter-Дизелов Филтър за твърди частици) и TWC (Three Way Catayst-Три-степенен катализатор) с мощни бензинови и леки или лекотоварни дизелови двигатели. Те са проектирани за работа с нискофрикционни, с нисък вискозитет и съдържание на SAPS (сулфатна пепел,фосфор, сяра) масла с HTHS вискозитет над 3.5mPa.s. Тези масла удължават живота на DPF и TWC и осигуряват икономия на гориво. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Тези масла може да не са подходящи за някои видове двигатели.При съмнение, направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила!

Е: - Масла за ТЕЖКОТОВАРНИ ДИЗЕЛОВИ двигатели: Е2 - Универсално масло за тежкотоварни дизелови двигатели с естествено пълнене или турбо нагнетяване, със среден до тежък режим на работа и преобладаващи нормално пробези за смяна. Е4 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло, осигуряващо отличен контрол върху чистотата на буталата, износването на сегментите, борбата със саждите и стабилността на маслото. Препоръчва се за дизелови двигатели с висока номинална мощност, удовлетворяващи Euro1, Euro2, Euro3 и Euro4 изискванията за контрол на вредните емисии и работещи при много тежки натоварвания - напр. значително удължени пробези за смяна, когато са препоръчани от производителя на автомобила. Подходящо е за двигатели без филтри за твърди частици и за някои двигатели с EGR (Exhaust Gas Recirculating-рециркулация на отработените газове) системи, както и за такива, снабдени с SCR (Selective Catalyst Reduction-система за редукция на отработените газове) NOx (азотни оксиди) редуциращи системи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Различните производители на двигатели може да имат различни препоръки, така че при съмнение - направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила. Е6 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло, осигуряващо отличен контрол върху чистотата на буталата, износването на сегментите, борбата със саждите и стабилноста на маслаото. Препоръчва се за дизелови двигатели с висока номинална мощност, удовлетворяващи Euro1, Euro2, Euro3 и Euro4 изискванията за контрол на вредните емисии и работещи при много тежки натоварвания - напр. значително удължени пробези за смяна,когато са препоръчани от производителя на автомобила. Подходящо е за двигатели както със, така и без филтри за твърди частици и за двигатели с EGR (Exhaust Gas Recirculating-рециркулация на отработените газове) системи, както и за такива, снабдени с SCR (Selective Catalyst Reduction-система за редукция на отработените газове) NOx (азотни оксиди) редуциращи системи. Категория Е горещо се препоръчва за двигатели снабдени с филтри за твърди частици и е специално разработена за съвместна работа с носкосерни дизелови горива. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Различните производители на двигатели може да имат различни препоръки, така че при съмнение-направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила. Е7 - Стабилно, запазващо вискозитета в класа си масло, осигуряващо отличен контрол по отношение чистотата на буталата и полирането на цилиндрите. Освен това, то осигурява отличен контрол върху износването на сегментите и отложенията в турбо-комрпесора, както и борбата със саждите и стабилноста на маслото.Препоръчва се за дизелови двигатели с висока номинална мощност, удовлетворяващи Euro1, Euro2, Euro3 и Euro4 изискванията за контрол на вредните емисии и работещи при много тежки натоварвания - напр. значително удължени пробези за смяна,когато са препоръчани от производителя на автомобила. Подходящо е за двигатели без филтри за твърди частици и за повечето двигатели с EGR (Exhaust Gas Recirculating-рециркулация на отработените газове) системи, както и за такива, снабдени с SCR (Selective Catalyst Reduction-система за редукция на отработените газове) NOx (азотни оксиди) редуциращи системи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Различните производители на двигатели може да имат различни препоръки, така че при съмнение-направете справка с инструкциите за експлоатация на автомобила.

по материали в Интернет