ВРЪЗКИ

понеделник, 21 юни 2010 г.

БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА

За оптимална защита в случай на катастрофа всички пътници трябва да бъдат в седящо по­ложение и снабдени с подходящи предпазни устройства. Това е още по-важно по отношение на децата. Това, наложено от Директива 2003/20/ЕС предписание, се спазва задължително във всички страни-членки на ЕС. В сравнение с възрастните главата на децата е относително по-голяма и по-тежка, отколко­то останалата част на тялото, а мускулите и костните структури са недостатъчно развити. Поради тази причина е необходимо да се предвидят подходящи системи за сигурност, различни от обичайните предпазни колани за възрастни. Европейски стандарт ЕЕС К44 обобщава резултатите от изследователското търсене на оптимални системи за защита на пътуващите деца. Този стандарт утвърждава задължителното използване на системи за сигурност, класифицирани в следните пет групи:

Група 0, при която телесното тегло варира между 0 и 10 кг

Група 0+, при която телесното тегло варира между-0 и 13 кг

Група 1, при която телесното тегло варира между 9 и 18 кг

Група 2, при която телесното тегло варира между 15 и 25 кг

Група 3, при която телесното тегло варира между 22 и 36 кг

Както може да бъде забелязано, групите се припокриват частично, при което в търговската мрежа могат да бъдат открити системи, предназначени за повече от една тегловна група. Всички системи за сигурност трябва да притежават обозначение на датата на сертифицирането и контролния знак върху надеждно закрепен етикет, който не трябва да се сваля при никакви обстоятелства.


На височина, по-голяма от 1.50 м над нивото на съответната предпазна система, децата се разглеждат като възрастни и използват пред­пазните колани по обичайния за това начин. На пазара се предлагат седалки за всички тегловни групи; същите би трябвало да бъдат предпочитаният избор, тъй като са проектира­ни и изпробвани специално за конкретните автомобили.


При активирана въздушна въз­главница седалките за деца не трябва да бъдат ориентирани назад поради това, че задействането на въздушната възглавница може да причини сериозно нараняване и дори смърт на детето независимо от това колко тежък е сблъсъкът, довел до задействането на възглавницата. Препоръчваме обезпечените с подходя­щи предпазни системи деца да бъдат разполагани във всички случаи върху задната седалка в качеството й на най-добре защитено място в случай на катастрофа.

СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ: При превозването на дете върху седалката за пътника до водача е абсолютно необходимо и детската седалка да бъде ориентирана назад, дезак­тивирайте въздушната възглавница за пътника до водача и страничните въз­душни възглавници (за защита на гър­дите и таза, ако са предвидени такива), след което проверете дали дезактивирането е действителен факт. Седалката за пътника до водача тряб­ва да се установи в крайно задно поло­жение за предотвратяване на възмож­ния контакт между детската седалка и арматурното табло.

-Децата с тегло до 13 кг трябва да се превоз­ват в ориентирано назад седящо положение, което, като осигурява опора за главата, не до­пуска напрягането на врата в случай на рязко намаляване на скоростта. Детската седалка е обезопасена с помощта на предпазните колани на автомобила, при което, на свой ред, седалката ограни­чава детето посредством своите собствени колани.

-Децата с тегло между 9 и 18 кг могат да се пре­возват в ориентирано напред положение, при което седалката е снабдена с предно седло, чрез което предпазният ремък на автомобила обезопасява както детето, така и седалката.

-Децата с тегло между 15 и 25 кг могат да бъ­дат обезопасени директно чрез предпазните колани на седалките на автомобила. Единствената функция на детската седалка се състои в това да установи детето правилно по отношение на предпазния колан, така че диагоналната част от колана да обхва­ща гърдите, а не врата, и хоризонталната част да обхваща таза, а не корема на детето.

-При деца с тегло между 22 и 36 кг размерът на гръдния кош на детето не налага необходи­мост от опора за вместване в пространството между гърба на детето и облегалката на се­далката.

-Децата с ръст, по-голям от 1.50 м, могат да използват предпазни колани като възрастни.

Обобщение на правилата за безопасност, които трябва да бъдат спазвани при превоз на деца:

1) Препоръчва се детската седалка да бъде инсталирана върху задната седалка, тъй като същата е най-добре защитена в случай на ка­тастрофа.

2) Ако въздушната възглавница за пътника до водача бъде дезактивирана, проверете дали индикаторът върху таблото е включил, което е индикация за действително дезактивиране на въздушна­та възглавница.

3) Следвайте указанията за закрепване за конкретно използваната система за обезопа­сяване на деца. Тези указания се осигуряват от производителя. Съхранявайте указанията за инсталиране на обезопасяващата система за деца заедно с документите на автомобила. Не прибягвайте до употреба на обезопасяващата система за деца в отсъствие на указанията за монтаж.

4) Извършвайте проверка за надеждното за­копчаване на предпазния колан чрез придърпване на ремъка.

5) Към всяка система за обезопасяване тряб­ва да се прикрепи само едно дете.

6) Извършвайте проверка за това предпазни­ят колан да не обхваща гърлото на детето.

7) В процеса на пътуването не позволявайте на детето да заема неправилно положение или да откопчава коланите.

8) Пътниците не трябва при никакви обсто­ятелства да носят деца в скута си. Никой, колкото и силен да е той, не е в състояние да удържи дете в условия на катастрофа!

9) След претърпяна катастрофа подменете детската седалка с нова.


При активирана въздушна възглавница седалките за деца не трябва да бъдат ориентирани назад поради това, че задействането на въз­душната възглавница може да причини сериозно нараняване и дори смърт на детето, независимо от това колко те­жък е сблъсъкът, довел до задейства­нето на възглавницата. Препоръчва се обезпечените с подходящи предпазни системи деца да бъдат разполагани във всички случаи върху задната седал­ка в качеството и на най-добре защите­но място в случай на катастрофа.

carendar.com